st02

item no:st02
stone:citrine,blue topaz,amethyst
size:10mm

back go